VYHLEDÁVÁNÍ

 

NABÍDKA


  Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků
     Naše lékárna s nachází v areálu Mìstské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodì.
  Zásobujeme léèivy a zdravotnickým materiálem Mìstskou nemocnici,vydáváme léky a zdravotnický materiál na lékaøský pøedpis /poukaz/ vystavený praktickými lékaøi a ambulantími specialisty pro veøejnost.Zabýváme se pøípravou léèiv v lékárnì, jak na lékaøský pøedpis,tak i na volný prodej.Náš volnì-prodejný sortiment je obzvláštì široký a zahrnuje, jak volnì léèiva tak i doplòkový zahrnující léèebnou kosmetiku,pøípravky pro péèi o chrup,vitamínové prepraráty,èaje ,potravinové doplòky ,zdravotnické potøeby a další.Vìtšinu léèiv máme bìžnì na skladì, pokud se stane, že momentálnì schází, zajistíme je pro vás v co nejkratším termínu.

  Nezanedbatelnou souèástí naší èinnosti je informaèní a odborná poradenská èinnost v oblasti léèiv vydávaných na lékaøský pøedpis a prodávaných za hotové, jako i doplòkového sortimentu.Tuto odbornou poradenskou èinnost jsou vám pøipraveny poskytnout jak lékárníce, tak lékárenské asistentky,které k tomu mají potøebné vzdìlání i atestaèní zkoušky.Pokud se rozhodnete využít služeb naší Lékárny Uh.Brod-sídlištì,budete odcházet spokojeni a s pocitem,že se vám dostalo potøebných informací jak o léku,tak i našem dalším sortimentu.Vìøíme,že se k nám budete rádi vracet.

  Výdej v lékárnì se odehrává na nìkolika výdejných místech v souladu se souèasnými trendy v lékárenství.Naše otevírací doba je v pondìlí až pátek od 7 do 18 hodin,v sobotu od 8 do 11 hodin.Pro naše klienty nabízíme øešení poplatkù za recepty a plateb za volný prodej ve formì " Klientské bonusové karty", která svému držiteli pøináší množství výhod, jak v získání finanèních bonusù, tak ve sledování historie vydaných léèiv na Rp a volný prodej.

  INFORMAÈNÍ SLUŽBA: Naše lékárna poskytuje našim informaèní službu v pracovní dobì /viz naše otevírací doba/ na telefonním èísle: 572632020 ,event.: info@lekarna-uhbrod.cz. Informaèní službu vám poskytnou lékárníci: PharmDr.Milan Lupaè,PharmDr.Jana Sedlaèíková,PharmDr.Anna Havlíková,RNDr.Marie Kozáková,PharmDr.Hana Šenková.

  HLÁŠENÍ PODEZØENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY LÉÈIVÝCH PØÍPRAVKÙ: Upozoròujeme naše klienty na to,že mohou prostøednictvím naší lékárny nahlásit zjištìné podezøení na nežádoucí úèinky léèiv na e-mailové adrese: info@lekarna-uhbrod.cz, nebo tel.è.:572632020.

   

  lekarna

   

   

   

  PŘIHLÁŠENÍ


  nová registrace
  zapomenuté heslo
   

  KOŠÍK

  zobrazit košík, objednat
   
   

  TOP VÝROBKY

  Coenzym EXTRA! Classic30mg DaVinci tob.30+30ZDARMA
  GinkgoMAX + Lecitin Da Vinci Academia tob.60
  NEOSPAN forte 45 tobolek
  Ive InkontinStop tob.60
  DonnaHAIR FORTE 3měs.kúra tob90 + náuš.Swar.Elem.
   

  AKCE

  DonnaHAIR FORTE 3měs.kúra tob90 + náuš.Swar.Elem.
  Ataralgin por.tbl.nob. 50
  Priessnitz Kloubní výž.Forte Glukos.+Kolag. 180+90
   

  NOVINKY

  NEOSPAN forte 45 tobolek